onsdag 18 september 2013

Arbetsförmedlingen minskar servicen


Folkpartiet liberalerna i Hultsfreds kommun efterlyser en enad politisk front mot försämringarna i serviceutbudet i vår landsbygdskommun!

I Vimmerby Tidning och Barometern-OT, den 18 september, kan man läsa hur (S) vill öka stödet för de arbetslösa.
Man kräver utbyggnad av arbetsförmedlingens öppet- och servicetider!

För oss ter det sig lite märkligt, att man allmänt ”reagerar” och då först när dåliga beslut fattats – varför inte istället ”agera”, och detta långt innan beslut tas i liknande sammanhang.

I februari 2012 lämnade Folkpartiet i Hultsfred in en motion om att införa ett Medborgarhus. Vårt syfte var att försöka värna om den service som finns kvar men även att kunna utveckla statlig och kommunal service till våra medborgare och företagare.

Syftet var att få kommunen att på ett aktivt sätt utreda möjligheten att få till ett Medborgarhus med både kommunal och statlig service samt att ”fysisk” service till den enskilde medborgaren och kommunens företagare ska stå i centrum. Motionen lämnades in till Kommunfullmäktige den 27 februari 2012.
Vår motion – det nu (S) lyfter fram nästan 1,5 år efteråt, och att de visat ointresse för våra synpunkter så länge är anmärkningsvärt, men man kanske har andra, ej redovisade syften med det hela. Motionen var uppe på kommunstyrelsens sammanträde, 5 februari 2013 där Tomas Söreling själv deltog.

I samband med att Servicekontoret (FK, SKV och PM) i Vimmerby aviserade stängning så varnade vi i en debattartikel i VT 16 nov 2012, där vi ställde oss frågan hur länge kommer Arbetsförmedlingen själva kunna behålla servicen kvar på våra landsbygdsorter nu när de kommer att få ta hela det ekonomiska ansvaret för lokalkostnaderna? Svaret har vi tyvärr idag!

Den 25 februari 2013 besvarades vår motion om Medborgarhus i KF, Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Närvarande var bl.a. Tomas Söreling. Då var tystnaden total från samtliga fullmäktigeledamöter.
Vi inom Folkpartiet liberalerna i Hultsfreds kommun var totalt ensamma om, att agera mot serviceneddragningarna i våra landsbygdskommuner – det gällde ”samtlig” service från statsmaktens sida, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, Pensionsmyndigheten m.fl.

Vi nöjde oss inte heller med artiklar i våra dagstidningar, utan vi uppvaktade också våra egna representanter inom både socialförsäkringsutskottet och näringslivsutskottet – det är där denna typ av beslut fattas och vi glömde inte heller myndigheternas resp. generaldirektörer.

När serviceneddragningarna i vår kommun var ett faktum fick också kommunledningen skriftliga meddelanden om detta.

Vi inom Folkpartiet fick dock ett kort avhugget svar från generaldirektörerna från resp. myndighet, ”att vi får hålla oss tillgodo med den service vi får och med framtida placering i Vimmerby”– detta utan ha en ringaste aning om hur geografiskt vår kommun ser ut – återigen en tjänstemannaprodukt, fattat på ”Sergels Torg i Stockolm”.

NU i skrivande stund sätts även denna försäkring om serviceutbudet i Vimmerby under lupp – ”Servicekontoret” är redan sedan juli månad 2013 ett minne, och nu signalerar Arbetsförmedlingen även där om kraftigt minskade öppet- och servicetider.

Framtida resor till och från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen etc. kommer att gå till antingen Oskarshamn eller Västervik – något vi måste sätta ett definitivt STOPP för.

När vi i februari 2012 motionerade om att få till stånd ett ”Medborgarhus” – där vi just anförde liknande problem med indragningar av service från statens, regionens och även landstingets sida – och på vilket sätt vi skulle kunna gemensamt arbeta med dessa frågor och utan fördenskull ”partipolitiskt” vinna poäng.

Vi var förmodligen alldeles för tidigt ute med våra äskanden om bibehållen service, så statskontorets remissvar den 15 april 2012 och efter tjänstemannayttrande i vår kommun lades till handlingarna och utan minsta politiska reflektion.

Nu till vår stora glädje noterar vi (S) och med Tomas Söreling och Tommy Rälg uppe på barrikaderna, varför vi nu utgår ifrån, att vi kan räkna med (S) stöd i våra strävanden att behålla och helst också utveckla landsbygdsservicen i vår kommun.

MEN VI VILL GÄRNA OCKSÅ VETA VAD NI ANDRA ÄR OCH
HUR NI TÄNKER?

Det är nu hög tid, att ”damma” av vår motion ang. Medborgarhuset och gemensamt, och på vårt förslag, uppnå en enad ”politisk front” i för oss alla så viktig fråga och för vår kommuns innevånare. 

För Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun
Mikael Petersson, Börje Helgesson, Håkan Hermansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar