måndag 16 juni 2014

Barnomsorg

Vi tog strid för en rättvis och generös barnomsorg.

 
 
Barn- och utbildningsnämnden i vår kommun kom med sitt beslut, daterat den 12 mars 2014 ang. att vi inom FP anser barnomsorgen i vår kommun inte fungerar på lika villkor – mellan dagtidsarbetande föräldrar och/eller föräldrar som arbetar obekväma tider.
Svaret var nedslående och följdes sedermera av kommunstyrelsens beslut den 8 april 2014 med ytterligare ett extraförtydligande från Socialdemokraterna med ”avslag” av hela vårt synsätt. Samtliga andra politiska partier ansåg, att vår motion var besvarad.

Beslutsmotiveringen i BUN löd:
”Barn- och utbildningsnämnden vill inte ändra gällande regelverk. Gällande riktlinjer och regelverk fortsätter att gälla. Dessa har sin utgångspunkt i barnens bästa.”

”Att ändra regelverk” – nej då det blir för jobbigt, man vill ju helt enkelt inte – som vanligt kanske en principfråga då det plötsligt kommer kommuninvånaren, i vårt fall många barnfamiljer till del, då finns varken viljan eller orken.

Att nu så öppet och ärligt som socialdemokraterna visar upp sitt ”rätta ansikte” skall de väl kunna få en eloge för, eller? De har ju i ”mannaminne” talat om rättvisa, jämlikhet, solidaritet t.o.m. tar de ordet broderskap i sin mun ibland, men när det väl kommer till praktiskt politiskt handlande, ja då avslöjar de sig själva, eller kanske har glömt vad orden betyder.

Vad gäller alliansbröder och systrar, där återfinns tyvärr min största besvikelse. Till er vill jag ställa frågan om ni fortfarande inte lämnat socialismen? – där staten, kommunen och deras politiker alltid ansågs veta bäst – i vårt fall tror vi nog, att föräldrarna är de som i första hand förstår sina barns bästa, men om den uppfattningen är vi helt ensamma om i vår kommun.

Jag kan tyvärr bara konstatera, att samtliga andra politiska partier i vår kommun bedriver en barn- och familjefientlig politik och inget annat, så jag hoppas och utgår ifrån, att slippa läsa ”krystade” barn- och familjevänliga artiklar i våra medier inför valet – då de inte till en enda punkt kommer att anses som trovärdiga – det finns bara ett socialt-liberalt alternativ för sann och uppriktig familjepolitik i vår kommun.

Debatt och inlägg under hela kommunfullmäktige den 28 april 2014 – avslag mot bifall och avslag mot ”vi bryr oss inte” – omröstningar, voteringar och rösträkningar. Det var inte Folkpartiet Liberalerna som blev de stora förlorarna – utan istället en mängd småbarnsföräldrar, som oftast har svårt att få ihop vardagen.

Ni har alla glömt att våra gemensamma skyldigheter som politiker är att riva hinder och inte skapa dem.

Börje Helgesson

måndag 14 oktober 2013

Sysselsättningen är ödesfrågan


 
Arbetslösheten och sysselsättningspolitiken kommer bli huvudfrågan för nästa val.

”Målet kan inte bara vara att anställa en perfekt matchad person. Alla människor, oavsett bakgrund, lär sig jobbet genom att utföra det” - det är ”dags att överge drömmen om en perfekt matchning”.

Ja, tanken att arbetsgivarna ska sitta som små fågelungar och matas med allehanda godsaker från utbildningssystemet känns verkligen inte bra men kanske typiskt för vår tid. Det är dags att arbetsgivarna tar ett ordentligt steg framåt vad gäller ansvaret för det slutliga yrkesutbildandet.

Förslag om lärlingar – inbyggt lärlingssystem.

-          Förmodligen det viktigaste inslaget i arbetsmarknadspolitiken genom tiderna – ett system som tyskarna haft i mer än 100 år blir inte komplikationsfritt i vårt land att införa – det är mer tal om en ”Process” än något annat. Företag och arbetsgivare är ett ganska konservativt ”släkte” med gamla invanda mönster och ”nytänk” hör inte till vardagen – vad gäller den här typen av frågor.

Idag är det tyska lärlingssystemet ett helt naturligt inslag i företagens rekryteringspolitik och det administreras helt och hållet av ”Arbeitsamt=Arbetsförmedlingen”. I skrivande stund och enl. arbetsamts egen statistik kan man inte tillsätta alla lärlingsplatser – det råder f.n. en brist på 37 000 lärlingar, varför man nu dessutom öppnat upp gränserna till andra europeiska stater, som inte är i den lyckliga situationen, att kunna ta hand om sina ungdomar. Spansk ungdom står nu i kö till de tyska lärlingsplatserna bl.a.

Fakta om vårt kommande förslag till lärlingssystem:

·         Minst hälften av utbildningstiden ska vara på en arbetsplats. Under åk 1 kan mer teori tillåtas.
·         En särskild lärlingsanställning införs med lön enligt avtal.
·         Arbetsgivaren får ett anställningsstöd på 80 procent av lönekostnaden i högst två år per lärling.
·         Kostnadsersättning till lärlingar som inte är anställda.
·         Handledarstöd till arbetsgivare.
·         Möjlighet att få högskolebehörighet, men inget krav.
·         Kommuner kan få stöd för att anställa lärlingssamordnare.
·         När systemet är utbyggt 2020 beräknas det kosta 2-3 miljarder kronor. Nästa år bedöms kostnaden bli cirka 0,5 miljarder.

Nyligen i en artikel, författad av finansmarknadsmarknadsministern Norman kan man skönja, att dörren till en ev. ny moderat politik håller på att öppnas. ”Det är en trend att företagen ser sig alltmer som en del av samhället och vill ta mer ansvar. Det är därför rimligt, att även statliga bolag tänker så och drar sitt strå till stacken” säger Norman (slut citat). Han kanske menar, att bolagen i framtiden skall kunna användas i sysselsättningspolitiken? 

Det är väl ganska uppenbart, att statliga eller privata bolag, måste medverka till att göra vårt gemensamma samhälle än mycket bättre, bör inte på något sätt ifrågasättas.

Lärlingssystemet är att beteckna som ett mycket viktigt inslag i kommande arbetsmarknadspolitik, utan minsta tveksamhet – vi har ”facit” från de länder som redan har systemet etablerat – punkt slut.

Men det finns mycket, mycket mer att tillfoga och ändra på för att få ner inte bara ungdomsarbetslösheten utan arbetslösheten i sig själv och för många olika grupper.

Vi måste ta fasta på ”fakta” och komma ifrån vad jag kallar ”nödhjälpsprogram” som inte leder någon vart.  Program ihopraffsade, i brist på annat, och ersättas med mer fasta strukturella former.

Här borde Folkpartiet Liberalerna ligga i framkant, som en spjutspets och vara pådrivande och kanske t.o.m. fungera som ”blåslampa”.

·         Generellt sänkta arbetsgivareavgifter, för att därigenom öka ”behovet” av arbetskraft,
·         Sjuklöneansvaret, inte minst för små- och medelstora företag,
·         Underlätta kapitaltillgången för små- och medelstora företag,
·         Modernisering (ej avskaffande) av LAS-regler – en nödvändighet som lysts med sin frånvaro under de senaste 7 åren – ”mycket ord men INGEN verkstad” kan man nog med lätthet påstå.

De nya ”riktiga” jobben skapas bara i växande företag och inte någon annanstans, varför det är hög tid att nu utveckla en arbetsmarknadspolitik som också blir verklighet och värt namnet.

Börje Helgesson

fredag 11 oktober 2013

Vad är vindkraftens Etik och Moral?


Det blir kallare med VINDKRAFTEN!

Man läser och läser om vindkraftens problem – och till slut frågar man sig själv vad är sanning, etik och moral?  

Vindbolagen pekar på vinster och Vindkraftföreningen pekar på motsatsen.

Tydligtvis råder det inte samstämmighet mellan teori och verklighet.

Vindkraftsindustrins kris accentueras alltmer – man kan not säga att den befinner sig i fritt fall.

Vindindustrin går hand i hand med miljöaktivister och miljöpartiet och en del andra håller med, för enligt dessa krafter skall vindkraften sänka våra elpriser, rädda och skapa fler jobb, minska utsläppen bl.a. En av de största vindkraftsbyggarna, det danska Vestas, lovar massvis med nya jobb, samtidigt som de själva säger upp tusentals anställda i den egna verksamheten (Corren 22/8).

Svensk Vindenergi lovar också sänkta elpriser, samtidigt som vi kan läsa i tysk media (Focus 4/6), att det tyska Karlsruheinstitutet (KIT) räknar fram att de tyska elpriserna riskerar att öka med 70 % om Tyskland följer sin ”Energiewende” med en storsatsning på vindkraft – idag med mest vindkraft i hela Europa med dessutom Europas redan högsta elpriser.

Vindkraften är lönsam och att köpa andelar i bolagen är en bra affär hävdar flera vindbolag, bl.a. O2-Vindkompaniet, samtidigt som Svensk Vindkraftförening så sent som i april i år sänt brev till vår regering och som då hävdar att varje verk går med en förlust om 1,9 miljoner kronor per år. Läget bekräftas dessutom av (Dagens industri 14/8.)

Miljörörelsen med Miljöpartiet i spetsen menar att vindkraften minskar koldioxidutsläppen och får naturligtvis medhåll av vindbolagen!!!

Medan Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott pekar på, att svensk elproduktion redan är total koldioxidfri och att vindkraftsutbyggnaden därför ur denna synpunkt är totalt meningslös (Svenska Dagbladet 22/4).

Man kan lugnt konstatera, att Teori och Verklighet går inte riktigt hand i hand med vindindustrin just nu och ”vindmoguler och miljömoguler” har på något sätt installerat svängdörrar mellan Fakta och Åsikter – dörrarna står faktiskt i rent ”korsdragsläge”!  

Var finns då etiken och moralen – och var finns ni övriga politiker?

onsdag 18 september 2013

Arbetsförmedlingen minskar servicen


Folkpartiet liberalerna i Hultsfreds kommun efterlyser en enad politisk front mot försämringarna i serviceutbudet i vår landsbygdskommun!

I Vimmerby Tidning och Barometern-OT, den 18 september, kan man läsa hur (S) vill öka stödet för de arbetslösa.
Man kräver utbyggnad av arbetsförmedlingens öppet- och servicetider!

För oss ter det sig lite märkligt, att man allmänt ”reagerar” och då först när dåliga beslut fattats – varför inte istället ”agera”, och detta långt innan beslut tas i liknande sammanhang.

I februari 2012 lämnade Folkpartiet i Hultsfred in en motion om att införa ett Medborgarhus. Vårt syfte var att försöka värna om den service som finns kvar men även att kunna utveckla statlig och kommunal service till våra medborgare och företagare.

Syftet var att få kommunen att på ett aktivt sätt utreda möjligheten att få till ett Medborgarhus med både kommunal och statlig service samt att ”fysisk” service till den enskilde medborgaren och kommunens företagare ska stå i centrum. Motionen lämnades in till Kommunfullmäktige den 27 februari 2012.
Vår motion – det nu (S) lyfter fram nästan 1,5 år efteråt, och att de visat ointresse för våra synpunkter så länge är anmärkningsvärt, men man kanske har andra, ej redovisade syften med det hela. Motionen var uppe på kommunstyrelsens sammanträde, 5 februari 2013 där Tomas Söreling själv deltog.

I samband med att Servicekontoret (FK, SKV och PM) i Vimmerby aviserade stängning så varnade vi i en debattartikel i VT 16 nov 2012, där vi ställde oss frågan hur länge kommer Arbetsförmedlingen själva kunna behålla servicen kvar på våra landsbygdsorter nu när de kommer att få ta hela det ekonomiska ansvaret för lokalkostnaderna? Svaret har vi tyvärr idag!

Den 25 februari 2013 besvarades vår motion om Medborgarhus i KF, Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Närvarande var bl.a. Tomas Söreling. Då var tystnaden total från samtliga fullmäktigeledamöter.
Vi inom Folkpartiet liberalerna i Hultsfreds kommun var totalt ensamma om, att agera mot serviceneddragningarna i våra landsbygdskommuner – det gällde ”samtlig” service från statsmaktens sida, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, Pensionsmyndigheten m.fl.

Vi nöjde oss inte heller med artiklar i våra dagstidningar, utan vi uppvaktade också våra egna representanter inom både socialförsäkringsutskottet och näringslivsutskottet – det är där denna typ av beslut fattas och vi glömde inte heller myndigheternas resp. generaldirektörer.

När serviceneddragningarna i vår kommun var ett faktum fick också kommunledningen skriftliga meddelanden om detta.

Vi inom Folkpartiet fick dock ett kort avhugget svar från generaldirektörerna från resp. myndighet, ”att vi får hålla oss tillgodo med den service vi får och med framtida placering i Vimmerby”– detta utan ha en ringaste aning om hur geografiskt vår kommun ser ut – återigen en tjänstemannaprodukt, fattat på ”Sergels Torg i Stockolm”.

NU i skrivande stund sätts även denna försäkring om serviceutbudet i Vimmerby under lupp – ”Servicekontoret” är redan sedan juli månad 2013 ett minne, och nu signalerar Arbetsförmedlingen även där om kraftigt minskade öppet- och servicetider.

Framtida resor till och från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen etc. kommer att gå till antingen Oskarshamn eller Västervik – något vi måste sätta ett definitivt STOPP för.

När vi i februari 2012 motionerade om att få till stånd ett ”Medborgarhus” – där vi just anförde liknande problem med indragningar av service från statens, regionens och även landstingets sida – och på vilket sätt vi skulle kunna gemensamt arbeta med dessa frågor och utan fördenskull ”partipolitiskt” vinna poäng.

Vi var förmodligen alldeles för tidigt ute med våra äskanden om bibehållen service, så statskontorets remissvar den 15 april 2012 och efter tjänstemannayttrande i vår kommun lades till handlingarna och utan minsta politiska reflektion.

Nu till vår stora glädje noterar vi (S) och med Tomas Söreling och Tommy Rälg uppe på barrikaderna, varför vi nu utgår ifrån, att vi kan räkna med (S) stöd i våra strävanden att behålla och helst också utveckla landsbygdsservicen i vår kommun.

MEN VI VILL GÄRNA OCKSÅ VETA VAD NI ANDRA ÄR OCH
HUR NI TÄNKER?

Det är nu hög tid, att ”damma” av vår motion ang. Medborgarhuset och gemensamt, och på vårt förslag, uppnå en enad ”politisk front” i för oss alla så viktig fråga och för vår kommuns innevånare. 

För Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun
Mikael Petersson, Börje Helgesson, Håkan Hermansson

tisdag 20 augusti 2013

I vad ligger problemen bakom utebliven jobbtillväxt?


Mellan åren 1990 och 2011 minskade skattetrycket kraftigt, men under samma tid ökade arbetslösheten. En av förklaringarna kan vara övertron på inkomst- och vinstskatter framför sänkta arbetsgivareavgifter.

Arbetsmarknadens utveckling påverkas av flera samverkande faktorer. Högt skattetryck är en avgörande faktor som hämmar produktion, sysselsättning och investeringar. Ett av syftena med jobbskatteavdraget, som tillkom år 2007 och tillsammans med 90-talets skattereformer var just, att göra det mer lönsamt att arbeta. Samtliga skattereformer var alltså individbaserade och man har helt enkelt tagit för givet, att skatter på individinkomster och företagsvinster är det största hindret för sysselsättningsutveckling, vilket visar sig vara fel. Varför då fortsätta med ett 5:e jobbskatteavdrag och dessutom utformat på exakt samma sätt?

Statistik visar, att jobbskatteavdragen och 90-talets skattereform minskade skattetrycket som andel av BNP med 8 % men under samma tid ökade arbetslösheten med ett genomsnitt om 7 %.

Däremot visar analyser, att arbetade timmar ökat, med andra ord har sysselsättningsgraden ökat. Flera arbetstagare har gått från halvtid, deltid och över till heltid, då ”det lönat sig att arbeta” – men antalet jobbsökande, inskrivna på arbetsförmedlingar runt om i landet har samtidigt ökat. De olika, fram till idag, tillämpade olika incitament i skatter på individnivå har och kan inte ifrågasättas, gett fler arbetstimmar och sysselsättningsgraden har ökat för dem som redan är inne på en arbetsmarknad.    

Dessutom har en riktad åtgärd för unga under 26 år införts. Lägre arbetsgivareavgift – och syftet var att få fler unga in på en arbetsmarknad. Här blir det genast lite besvärligare att jämföra då äldre och yngre uppvisar olika former vad gäller arbetslöshetsperioder. 78 % i åldersgruppen 26-74 år uppvisar längre arbetslöstider och i gruppen är det också stor del s.k. långtidsarbetslösa medan i intervallet under 26 år uppvisar en arbetslöshet på i genomsnitt 4 veckor eller mindre.

Konstateras kan dock, att arbetslösheten bland unga är hög och speciellt om man jämför med andra europeiska länder som Holland, Tyskland och Österrike.

Arbetslösheten i åldersgruppen 15-26 år och för år 2011 var i Sverige 22,7% medan det i resp. land enl. ovan var 7,4 %, 8,9 % samt 8,9 % och för EU i sin helhet: 21 %.

Dock ser det statistiskt annorlunda ut vad gäller arbetslösa över ett år i samma åldersgrupp: Sverige 6,7 % och motsvarande siffror för länderna enl. ovan: 13,7 %, 23 % samt 14,1 % och för EU i sin helhet: 30,1 %.

Allt talar nu för en ändring i tänkesättet och detta innan man ograverat och oprövat återigen individbaserar det 5:e jobbskatteavdraget – om NU den ärliga och uppriktiga uppsåten med detsamma är att få ut fler människor i jobb.

Här gäller det då, att öka efterfrågan på arbetskraft och det kan bl.a. ske genom följande åtgärder:

 
·         Sänkningar av arbetsgivareavgiften – generellt och inte inriktas på en särskild grupp,

·         Sjuklöneansvaret för ett företag skall tas bort helt och hållet,

·         Lärlingssystem införas med omedelbar verkan – både i privat som kommunal verksamhet.

 

(Källmaterial: OECD, SCB, Ekonomifakta, AKU och Eurostat.)  

   

 
Börje Helgesson
Länsordförande, Kalmar län (FP)

fredag 16 augusti 2013

Byråkratexplosion – ett fenomen som måste bevakas


I den ekonomiska krisens kölvatten regnar det statliga extrapengar över våra kommuner och landsting. Bara för år 2010 blev statens tillskott till dessa sektorer, utöver de ordinarie statsbidragen, 17 miljarder kronor, vilket nästan är dubbelt så mycket som SKL (Sveriges kommuner och landsting) krävt.

Pengarna skall ses som en ”extraförstärkning” av kommunernas ekonomi och värna dess kärnverksamhet ”Skola, Vård och Omsorg”. I den konkreta bemärkelsen, att ökade kostnader för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) på grund av bl.a. ökad arbetslöshet, inte skall behöva leda till uppsägningar av personal inom välfärds- och utbildningsområdet.

Hur har då utslaget blivit under senaste 10-årsperioden? Närmare granskning av fenomenet är på sin plats.

Med utgångspunkt från den s.k. demografimodellen, som mer eller mindre alla kommuner i vårt län tillämpar, handlar om i korthet ”befolkningsstatistik” – men den skall också omfatta befolkningskompositioner som ålderstruktur och familjesammanhang, men har man verkligen förstått innebörden av densamma, hur tillämpas den och hur långt in i framtiden kan man använda sig utav densamma?  

Resonemanget bygger jag bara genom studier av SCB (Statistiska Central Byrån) och IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) och läsningen är skrämmande. De generellt tilldelade medlen för operativ verksamhet i kommunen, barnomsorg-skola-äldreomsorg,  har istället gått till utbyggnad av administrativa tjänster. Enligt statistiken har anställda administratörer i offentlig sektor växt mer än 8 gånger snabbare än genomsnittet för samtliga anställda och ökningstakten accelererar.  Gruppen administratörer har också haft ”frizon” när det gäller våra kommuners spariver och med intäkt av demografimodellen.

Sammantaget visar statistiken, att ökade statliga resurser till kommuner och landsting inte på något sätt ökat personaltätheten inom den operativa sektorn av vård, skola och omsorg utan tydligt har man istället prioriterat ökad personaltäthet i den centrala förvaltningen, alltså byråkratexplosionen är ett faktum. Man ökar alltså med byråkrater framför välfärdsarbetarna.

 
Aktuella siffror för Kalmar län:

Ökning av offentliga administratörer = 36.1%

Ökning av välfärdsarbetare = 3.6%

Hur man än vrider och vänder på statistiken så utvisar den uppenbart, att prioriteringar i framförallt våra kommuner ligger på anställningar av byråkrater framför ökad personaltäthet inom vård, skola och omsorg.

Jag vill därför uppmana samtliga folkpartistiska ledamöter i olika nämnder och styrelser i våra 12 kommuner samt landstinget, att hårt och kritiskt granska varje nyanställning inom det administrativa området och t.o.m. gå så långt, att kräva nyanställningsstopp och till förmån för anställning av personal inom de operativa verksamheterna.   Börje Helgesson
Länsordförande för Folkpartiet Liberalerna, Kalmar län

fredag 19 juli 2013

Är Svenska Pensionärer gynnade?

När man följer debatten så får man lätt uppfattningen, att svenska pensionärer är gynnande och består av en grupp ”gnällspikar” – men är detta sanningen?

FP-lib, anses vara det mest Europavänliga parti, med rätta vill jag nog också påstå, så därför vill jag gärna sätta in pensionärerna i ett ekonomiskt, europeiskt perspektiv.
Om vi som nation varit med i EMU-samarbetet och också haft Euron som betalningsmedel, hade det ALDRIG varit möjligt, att beskatta inkomster olika, – inkomster beskattas lika inom EU, oavsett vad den heter – utanförskapet gör, att staten i princip kan beskatta oss svenskar hur man vill, utan att EU kan lägga sig i –ett av de starkaste argumenten från dåvarande ekonomiminister Erik Åsbrink (S) att inte ha Euron!

Skatten på pension var ju och är väl fortfarande en paradfråga för kristdemokraterna (KD), men var denna skattesänkning av något egentligt värde? Nej knappast, de extra 50: - i månaden i mindre skatt innebar dessutom för många, att bostadstilläggen sänktes med samma belopp. flertalet pensionärer var tillbaks på ruta 1. Man kan istället se det som att ”sila mygg och sluka kameler”.
Svenskarna arbetar längst och flest år av alla européer enl. nu gällande statstik (OECD), men samtidigt får minst i pension, (median) 57.4%. Detta skall ställas till 40,1 års arbetsliv.

Motsvarande för tyskar, 36,8 år och pensionen utfaller med 78 % i förhållande till lön – för spanjorerna, 34,5 år och utfaller med 84 % i förhållande till lön.
I samband med pensionsuppgörelsen år 1994 (S-regim) överfördes hela 260 miljarder svenska kronor från AP-fonderna (pensionsmedel) till att klara landet från total ekonomisk kollaps. Rubricerades som ”lån” och lån skatt återbetalas, men har detta gjorts? Diskussionen om överföreningen är totalt insvept i ”tystnad”. Härefter har olika regeringar dessutom fortsatt med att fylla på statskassan och detta genom att fortsätta mjölka våra pensionärer.

När det då gäller medlemsländerna i EU så avviker Sverige på ett mycket speciellt sätt – vi har högre skatt på pensioner än på arbete.
Sätt därför in Sverige i ett europeiskt perspektiv, och låt äntligen individer vara delaktiga i det europeiska arbetet och börja med att beskattningen blir lika stor på ALLA inkomster, och sluta med straffbeskattning, – i annat fall ställer vi grupper mot grupper, som bara leder till social oro – inget som en sann socialliberal kan ställa sig bakom.Börje Helgesson, länsordförande Kalmar län (FP)   

onsdag 10 juli 2013

"Skäms" - milt sagt


Skäms, Barn- och äldreminister, Maria Larsson (KD)

Artikeln i DN (8/7) om Taina Adolfsson, finskt krigsbarn, som har sökt ersättning från Ersättningsnämnden för sin tid som placerad och sedan adopterad i familjen, där hon utsattes för vidriga övergrepp. Det krävs beslut från barnavårdnämnden för att bevisa att placeringen var gjord av myndigheterna. Taina har frågat hos kommunen, där handlingarna från det året inte ens är sparade. Hennes två bröder fanns redan i denna familj.  Alla tre syskonen adopterades av familjen.

Hur blev man adopterad på den tiden? Fanns någon kontroll av familjen? Vem ansvarade för att familjen var lämplig? Maria Larsson, HUR valdes adoptionsfamiljerna? Kan du din historia? Kravet att man måste bevisa sin placering via barnavårdsnämnd lämnar således de finska barnen utanför, men Taina kom 1949. I hennes pass står: Oskarshamns stads Kristidsnämnd.  

I DN:s artikel går att läsa: Maria Larsson skriver i sin kommentar ”att ett omhändertagande är mer långtgående än ett godkännande av fosterfamilj. Det får därför anses att det allmännas ansvar är större när myndigheten har fattat beslut om omhändertagande av barn"

I Tainas fall ledde placeringen i den olämpliga familjen till adoption, och då blir min fråga till Ministern: "Hur kan ett omhändertagande bli mera långtgående än en adoption?"

Maria Larssons kommentar i Blå Hallen under tillställningen efter Vanvårdsutredningen till en av mina krigsbarnsvänner: "Du kan inte söka ersättning. Det var din mamma som skickade dig". Hur kan en minister lägga skulden på en mamma i Finland? Kan en minister uttala sig hur som helst och kränka ännu en gång? Hur okunnig och okänslig får en minister vara?

I Tainas fall fanns inte ens en mamma i livet i Finland. Tur att inte hon också fick den kommentaren. Tainas kommentar i DN går att instämma i: "Finnjävlar kallades vi då och finnjävlar är vi nu.” Det har Maria Larsson förmedlat på ett utomordentligt sätt. 
 
 

Leila Ulvemo (FP)

f.d. ordförande i Riksförbundet Finska Krigsbarn

måndag 8 juli 2013

Hästnäringen en framtidsfråga för Folkpartister och för landsbygden


Lokala folkpartister från Tingsryd, Hultsfred och Växjö vill se en satsning på hästnäringen på landsbygden. Man vill se att ATG´s överskott fördelas mer fördelaktigt till travbanor på landsbygden som t.ex. Kalmartravet, Tingsrydstravet och Vaggerydstravet.

Hästnäringen omsätter idag, bara på spelet 12,7 miljarder och sysselsätter minst 40 000 heltidsarbetare, där minst 500 ungdomsjobb ingår.  Utöver detta så är många föräldrar, mor- och farföräldrar engagerade inom hästnäringen på ett eller annat sätt.

Under senaste veckan slöts ett 4-månaders avtal mellan staten och ATG-svensktravsport, för att utreda den ojämlika fördelningen av skattemedel för hästnäringen, i syfte att bredda stödet även till områden utanför storstäderna, vilket är en förutsättning för näringens överlevnad.

Folkpartiets landsbygdsgrupp presenterar ett förslag med tonvikt på landsbygdsutveckling:

·         EU-anpassning av stödet till näringen,

·         Fri konkurrens på spelmarknaden på lika villkor,

·         Regeringsdirektiv, enligt fransk modell, som gynnar landsbygden,

·         Statliga förhandlingar tillsammans med sportens företrädare, Landsbygdsdepartementet och Näringsdepartementet.

Förslaget innebär:

·         Detta skulle ge 3-4 miljarder, extra till statskassan,

·         Gynnar Svensk Travsport och därmed ökat intresse för näringen i HELA LANDET,

·         Gynnar entreprenörer på landsbygden, jordbrukare ETC.

Vi ställer oss frågan: Är sporten till för spelet? Vi anser att det borde vara tvärtom! Den sjunkande spelomsättningen beror med all sannolikhet på minskat intresse för sporten. Lyckade försök att ändra utvecklingen, att under sommarhalvåret flytta ut t.ex. V75, V86 och V64 till landsortsbanor. Detta har genererat ökad publiktillströmning över hela landet. T.ex. Vaggeryd med ca 5000 besök jämfört med en storstadsbana med publik på ca 1300 st. Detta har ju självklart ökat intresset för sporten och gynnar därmed hela hästnäringen.

Därmed inte sagt att storbanornas status skall ändras som t.ex. Elitloppet, Olympiatravet eller Hugo Åbergs Memorial MEN en bättre balans med publikdragande tävlingar över HELA landet skulle öka det lokala intresset, att både spela och/eller gå på trav och därmed gynnas hela hästnäringen.

Med en bättre fördelning av ”medlen” skulle detta kunna innebära, fler arbetstillfällen på landsbygden, samtidigt som hela hästnäringen gynnas över hela landet och därmed även ge ökade skatteintäkter till statskassan!

Folkpartiet Liberalerna

Börje Helgesson, Länsordförande i Kalmar Län
Sven-Olof Karlborg, Ordförande i Tingsryds kommun
Mikael Petersson, Ordförande i Hultsfreds kommun
Gunnar Nordmark, Länsordförande i Kronobergs län
Sven Astevall, Ombudsman i Kronobergs Län

lördag 29 juni 2013

Svar till Jessica och Tina via Barometern


Svar till: Jessica Rydell (MP), landstingsråd
Tina Ehn (MP), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

 

Ibland tvingas man fråga sig om Jessica och Tina ens läst sitt eget partiprogram.

Ett parti som vill avskaffa bilen på landsbygden, införa extra höga bensin- och dieselavgifter och som vill avskaffa all flygtrafik söder om Sundsvall, om man överhuvudtaget har förstått något av de problem som landsbygden har.

Med andra ord: Straffavgifter på allt som rör sig – då dör Sverige!

Dessutom går ni i tron eller villfarelsen, att kollektivtrafiken fungerar överallt, ni borde veta bättre.

Med er politik stannar Sverige, dock inte Sergels Torg i Stockholm, men hela landsbygden i övrigt.

Hela vårt land är en landsbygd och intet annat, ifrånsett 3 storstäder: Stockholm. Göteborg och Malmö.

Har ni inte läst vad er egen Karin Svensson Smith förespråkar?

Med hennes och (MP)-förslag drabbas 500 000 människor (Riksdagens utredningstjänst) – utflyttningen från lands- och glesbygd till storstäder blir ju än mycket värre än vad den tyvärr är idag –

Er landsbygdspolitik leder till katastrof och inget annat.

Men för er egen Karin Svensson Smith, med bostad i Malmö och arbetsplats i riksdagshuset i Stockholm spelar väl inte pendlingen någon större roll – åtminstone inte kostnadsmässigt – den får vi andra betala för – men så är ju inte fallet för den vanlige medborgaren, som pendlar dagligen till sitt jobb! Han/Hon får ju betala merkostnaden alldeles själv!

Sjuklöneavdraget för småföretagare! Men har ni redan glömt, att det var ni tillsammans med (S) som drev igenom detta påhitt? Bra om ni ändrat er!

Välkomna på barrikaderna!

Kök och tillagning av mat finns tillgängligt i alla våra 12 kommuner i länet, men flera används inte idag. Istället har upphandling skett, och mat distribueras i stor skala från bl.a. Sala – detta är ni säkert medvetna om – ni var ju med och beslutade om detta tillsammans med (S), men det har väl fallit i glömska.

Vi har alldeles själva, väldigt ensamt, drivit frågan att använda våra befintliga ”kök”!

Bra om ni ändrat er! Välkomna på barrikaderna!

Nej mina vänner, landsbygdspolitik är nog inte MP´s starkaste sida och inte i ett enda andetag trovärdigt heller – men att försöka intala folk detta? – de både förstår och begriper bättre!

 

Börje Helgesson, länsordförande i Kalmar län (FP)